תנאי שימוש ב"שייפ"

שימוש באתר זה www.shep.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו, הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי SHEP. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.

הגדרות :

1. האתר – שייפ בכתובת http://www.shep.co.il . 2. "גולש" "משתמש" ו/או "לקוח" – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או במידע ו/או בנתונים הקיימים באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או בחלק מהם, לרבות צפיה פסיבית, וכן העברה, הדפסה ו/או שמירת נתונים ו/או קבצים ו/או קישורים. 3. "בעל עסק" – גורם אשר מפרסם את מוצריו המפורסמים באתר. 4. "אתר סחר" , "מפרסם" – אתר אינטרנט המפרסם בעל עסק ובאמצעותו גולשים יכולים להחשף ו/או לרכוש שובר הנחה. 5. "פעולה באתר" – כל פעולת לחיצה על אחד מהקישורים המובילים אל אחד מאתרי הסחר ו/או הרשמה לאתר.

כללי :

1. התקנון שלהלן מגדיר את היחסים שבין האתר לבין כל גולש ו/או משתמש ו/או לקוח. 2. ע"י שימוש, ביקור או דפדוף באתר הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל תנאי השימוש. 3. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירות האתר. 4. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ומקבלים, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו ע"פ תקנון זה.

אודות :

1. האתר מאגד ומציג ללקוחותיו מגוון רחב של מבצעים, מוצרים ושירותים המפורסמים באתרי סחר אלקטרוני. 2. האתר מרכז את הדילים המוצעים על ידי אתרי החסר לצרכנים ו/או בהוספה עצמאית של בעל העסק לדילים, מבצעים ו/או שירותים אותם בעל העסק מספק. 3. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ו/או הסכמה לתנאים של המבצע ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל למסור פרטים נכונים ומדוייקים. 4. למען הסר ספק, יובהר כי שייפ אינו מוכר ו/או מספק את הדילים המוצעים למימוש באמצעות הקופונים המוצגים באתר. אלא אם כן צויין במפורש אחרת. 5. הדילים מוצעים על ידי גופים ו/או בעלי עסק ו/או נותני שירות אותם מרכז האתר, ולא על ידי האתר. 6. אין לראות באתר כמי שמציע / מוכר את הדילים ו/או מבצעים ו/או שירותים ו/או מוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם ו/או פרסומם. המשתמש מסכים בזאת, כי האתר לא יישא באחריות למידע או לתכנים שמקורם בבתי העסק ו/או מפרסמים ו/או אתרי סחר. 7. המשתמש מסכים בזאת כי האתר לא יישא באחריות בכל הנוגע לאי-אמינות או נכונות הנתונים ו/או המידע ו/או התכנים, לרבות בנוגע אספק המוצר ו/או השירות, תקינות המוצר או טיב השירות של המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. 8. אין להתייחס לפרסום הדילים באתר כהמלצה מצד האתר להשתתף ברכישת המוצרים והאחריות חלה על בעל העסק ו/או המפרסם ו/או אתר הסחר ו/או על המשתמש בלבד. האתר והנלת האתר אינם צד להתקשרות זו. 9. למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לגבי מהימנותם של הנתונים לגבי כל העסקה ועסקה השאובים מגורם שלישי. באחריות הגולש לבדוק ולאמת את המידע אודות הדילים באתרי החסר ו/או המפרסמים אליהם מפנה האתר ואין לראות בדילים המוצגים באתר משום "הצעה" תקפה של האתר ו/או של צדדים שלישיים, כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג -1972. 10. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת לפי שיקולד דעתו הבלעדי.

אחריות ושיפוי :

1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת, מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת. כמפורט להלן. 2. המשתמש הנו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו. 3. המשתמש מסכים לשפות את בעל האתר ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן השימוש באתר ובשירותיו במקרים בהם המשתמש גורם נזק מכוון או ברשלנות לחברה, בניגוד להוראות החוק והתקנון. 4. המשתמש מודע לכך שהאתר איננו אחראי לתוצאות מהשימוש באתר ו /או לאמינות ולדיוק ל התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלו ו/או כל המידע שהועבר דרך האתר ו/או דרך פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן. 5. המשתמש מודע לכך שהאתר ו/או מי שמטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף , משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באמצעות קישור לדיל המוצע על ידי צד שלישי המוצג באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות הנזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על אפשרות לאותם הפסדים האתר איננו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את השירותים ו/או המוצרים ו/או המידע המוצג באתר, ואיננו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם, התאמתם לצרכייך ו/או למפרט הטכני וכו'. 6. כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כצינור להצגת מידע. בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה. הינם באחריות בלעדית של המשתמש. 7. המשתמש מתחייב שלא לבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי במקרה שבו רכשת מוצר ו/או שירות דרך שייפ ו/או דרך קישור משייפ על ידי צד שלישי באתר, לרבות מוצר ו/או שירות פגום ו/או איכות ירודה ו/או שלא תואם את התמונה שמוצגת באתר. בדיקתם של אחריות המוצר ומדיניות החלפת המוצרים שנרכשו מבעלי העסק אותם שייפ מפרסם, הינם באחריות המשתמש בלבד. 8. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות ו/או מחדל בתוכן האתר : לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח או במבצע או דיל או קופון שלא בתוקף של כל תוכן שמכיל האתר. 9. המוצרים/השירותים המופיעים באתר: SHEP אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. SHEP מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. SHEP אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. SHEP אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק

התנהלות :

1. החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. (יכול להיות שבעתיד יהיה כרוך בתשלום) הרישום מתבצע באמצעות הכנסת כתובת דוא"ל של המשתמש. הכנסת כתובת מהווה אישור מצד המשתמש שהוא קרא את תנאי ההצטרפות ומסכים להם. 2. בכוונת האתר לעשות את כל שבאפשרותו על מנת ששירותיו יהו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורך תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי / זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות האתר ממליץ לגולשיו לבחון את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים אותם הם מעוניינים לרכוש דרך אתרי הסחר טרם ביצוע רכישה. 3. בכל מקום באתר שבו קיים קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים ו/או לבתי עסק ו/או לנותני שירות, לא יישא האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע במוצר ו/או בשירות שתגיע אליהם באמצעות הפרסום בשייפ. 4. האתר אינו אחראי על תיאור המוצרים כפי שנמסרו ע"י המפרסם. 5. האתר רשאי להציג בפני הגולשים את האפשרות לקבע מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, אודות דילים ומידע פרסומי נוסף וזאת בכפוף לאישור מפורש של הגולש אודות רצונו לקבע מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר. 6. לגולש תינתן אפשרות לבחור ולמיין את התכנים אותם מעוניין לקבל וכן לשנות את בחירתו מעת לעת. 7. האתר רשאי לשמור את הפרטים שנמרסו על ידי הגולש בעת הרישום לאתר במאגר מידע ולשלוח מעת לעת מידע כאמור. 8. הגולש ראשי לפנות בכל עת לאתר, כתובת הדוא"ל shep.deals@gmail.com ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או הפסת משלוח המידע השיווקי מטעמו. 9. חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת הגולש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו אדם, וגולש שימלא פרטי אחר שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

הצגת המידע של המכירות הקבוצתיות

1. המידע אודות הדיל מפורסם בקצרה באתר. כל המידע נמסר באחריותם הבלעדית של המפרסמים ושל הגולשים לרבות מחירו, המחיר לאחר ההנחה וכן אחוז ההנחה של המוצר ו/או השירות במסגרת הדיל. 2. המחיר של כל דיל , הנו המחיר כפי שמוצע על ידי המפרסם והספק של הדיל . מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים. 3. האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להציג לגולשים מבצעים תקפים ומעודכנים בכל עת. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב כי כל המבצעים המופעים באתר יהו עדכניים וזאת עקב מגבלות טכנולוגיות כאלו ואחרות. בכל מקרה, המידע הקובע יהיה תמיד המידע שבעל העסק ו/או נותן השירות יתן לאחר הגישור. 4. האתר רשאי להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מראהו, השירותים והתכנים המופיעים בו וזאת ללא כל צורך להודיע לכל משתמש מראש. 5. במידה והמשתמש מזהה בתכון האתר חומר הנחזה כלא תקים ו/או לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר במייל shep.deals@gmail.com המשתמש מודע לכך כי בעת הלחיצה על הקישור לדיל המוצר באתר, מופנה לבעל עסק ו/או נותן שירות אחר חיצוני שאינו קשור באופן ישיר לאתר ויש לאותו בעל עסק ו/או נותן השירות את המסכות להשתמש בתקנון משל עצמו ועל הגולש באתר לבחון זאת לפני רכישה או עסקה. 6. האתר רשאי להשתמש בפרטים שמוסר המשתמש באתר, ובמידע שתאסוף אותו דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי. 7. אם הנך סבור כי החומר באתר מפר את אחת מזכויותיך החוקיות לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 תוכל לפנות בכל שעה למרכז מידע של האתר בכתובת shep.deals@gmail.com , ואנו נדאג להסיר כל מידע ו/או סימן מסרחי שעונה להגדרה שלעיל.

פרסום מודעות באתר

1. הנהלת האתר אינה אחראי לתוכן מודעות "באנרים" או לכל חומר פרסומי אחר באתר. האחריות לכך על המפרסמים של המודעות בלבד. 2. המידע שהמפרסם מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמש אינטרנט. האתר לא יישא המפרסם או כלפי מי מטעמו באחריות לתגובות או למעשים של צד ג', או הודעות אשר יישלחו במשירין אליו. או לכל תוצאה שתנבע מפרסום מודעתו באתר. המפרסם ו/או בעל העסק ו/או נותן השירות נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שנמסר לאתר זה ומלוא התוצאות שינבעו ממנו. 3. האתר לא יישא באחריות בגין כל שימוש של צד ג' בפרטים שיפורסמו על ידי המפרסם. 4. עם העלאת המודעות של המפרסם לאתר או עם סגירת המבצע דרך שייפ, בעל העסק ו/או נותן השירות מתחייב לעמוד בהטבה אותו הינו מציג לגולשי האתר. במידה והמפרסם לא עומד בתנאי הפרסום, המפרסם יודע כי עלול להגרם נזק תדמיתי בלי הפיך לאתר וכי יהיה חשוף לתביעות של הגולשים ושל האתר. אי עמידה בתנאי ההטבה מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירת פלילית, החושפת את המפרסם להגשת כתי אישום פליליים על ידי משרת התמ"ת. במקרה שכזה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע את המפרסם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להגרם לו או למתשמשי האתר. 5. האתר לא יישא שום אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למפרסם או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותן. 6. המפרסמים באתר מתחייבים כי המידע המפורסם על ידם חייב להיות מדויק ואמין, וכי פרסום מידע לא נכון מהווה הטעייה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, המפרסם מתחייב לעדכן את המידע באופן מידיי.

שונות

1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם. 2. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.